Biblioteka

 

Regulamin biblioteki szkolnej

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz rodzice uczniów.
2. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki przez cały rok szkolny oraz wypożyczać książki na czas przerw świątecznych, ferii i wakacji. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczeń kończący szkołę ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku według godzin pracy nauczyciela bibliotekarza.
4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
5. Czytelnik może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. Jeżeli czytelnik nie oddał książki w wyznaczonym terminie, nie może wypożyczać następnych. Udostępnianie będzie wstrzymane do czasu oddania wypożyczonej książki.
6. Czytelnik może prosić o rezerwację potrzebnej książki. Jeżeli nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę do następnego w godzinach otwarcia biblioteki, książka będzie udostępniona kolejnemu czytelnikowi
7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
8. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać tylko w bibliotece w miejscu do tego przeznaczonym. Nie można wynosić tych książek poza bibliotekę. Wyjątek stanowią wypożyczenia przez nauczycieli na lekcję.
9. Czytelnik ma dostęp do czasopism znajdujących się w regałach otwartych oraz wyeksponowanych na stole w bibliotece.
10. Za książki z księgozbioru poręcznego i inne materiały (np. czasopisma, kasety video, płyty DVD, atlasy in.) wypożyczone do pracowni na cały rok szkolny lub lekcje bieżące odpowiada nauczyciel wypożyczający w/w materiały.
11. Czytelnik odpowiada materialne za wypożyczone książki i materiały. W razie zagubienia, zniszczenie lub nieoddania książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki.
12. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub nieoddania podręcznika uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztu podręcznika (podstawa prawna art.22ak ust.3 pkt2 o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014).

wykonanie strony internetowej: Everest Studio