SK PCK

Szkolne Koło Polskiego
Czerwonego Krzyża

2023/2024

Opiekun: mgr Teresa Ral

Zarząd SK PCK
Przewodnicząca: Marta WIECZOREK
Zastępca: Nicola SMYCZYK
Skarbnik: Agata KABICZKE
Sekretarz: Emilia WICHEREK

Zachęcamy do współpracy z nami!

Cele i zadania koła

  • uczenie wrażliwości i szacunku dla innych
  • zachęcanie do pomagania innym
  • nauka zdrowego stylu życia
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach?asertywność
  • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz praktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
  • kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia
  • opieka nad Szkolnym Klubem Wiewiórka

Z kart historii PCK

Polski Czerwony Krzyż (PCK) – to najstarsza polska organizacja humanitarna utworzona 18.01.1919r będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Obecnie jej prezesem jest pan Andrzej Podsiadło.

Siedem zasad ruchu PCK

Polski Czerwony Krzyż kieruje się następującymi Siedmioma zasadami Ruchu:

1. Humanitaryzm – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony jest z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy. Podejmuje działania na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej w celu zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

2. Bezstronność – Czerwony Krzyż nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

3. Neutralność – w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

4. Niezależność – Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu. W praktyce oznacza to pewną, niewielką autonomię od rządu państwa.

5. Dobrowolność – wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

6. Jedność – w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

7. Powszechność – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

REGULAMIN WOLONTARIATU

Działalność w roku szkolnym 2023/2024

Działalność w roku szkolnym 2022/2023

Działalność w roku szkolnym 2021/2022