Samorząd

Nasze działania klik

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca                Maja Macha

Zastępca I                              Nadia Malec

Zastępca II                             Emilia Wicherek

Zastępca III                           Joanna Korczyna

Zastępca IV                           Natalia Piekarska

oraz reprezentanci klas:

IV a            Fabian Kleban, Urszula Gonsior

IV b            Jakub Szczęsny

V a             Antonina Nowak

V b             Nikodem Malec

V c              Wiktoria Pindur, Lena Kozera

VI a            Nadia Fikus, Lucyna Kurpanik

VI b            Dawid Bonik, Zuzanna Majerska

VII a           Marta Wieczorek

VII b           Hanna Czech

VIII b          Wojciech Mikulski, Maja Suchan

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Aneta Cajza, p. Karolina Konopka, p. Kamila Snopek, p. Anna Kukowka

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu:

p. Teresa Ral

 

POCZET SZTANDAROWY

skład I: 

skład II: 

OPIEKUN POCZTU SZTANDAROWEGO

mgr Elżbieta Michalik

 

Samorząd Uczniowski ma profil na portalu społecznościowym:

canva-blue-facebook-logo-social-media-icon-MAB0h--l5Ighttps://www.facebook.com/szkolagieraltowice/REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA

W GIERAŁTOWICACH.

 1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 17.00 do 20.00 dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
 2. Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczniów. O wydatkowaniu zebranych środków decyduje opiekun samorządu uczniowskiego wraz z uczniami.
 3. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne.
 4. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce dotyczy to również absolwentów szkoły.
 5. W trakcie trwania dyskoteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły.
 6. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są:
  • pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece)
  • uczniowie klas 6-tych organizujący dyskotekę wraz z opiekunem dyskoteki (pomoc w posprzątaniu po dyskotece)
 7. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz obiektowi szkolnemu, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli. Opiekunowie pilnują porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
 8. Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów (np. butelki, kije itp.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność uczniów.
 9. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są z zysku osiągniętego przez organizatorów.
 10. Na początku roku szkolnego ustala się liczbę dyskotek szkolnych i wyznacza opiekunów- nauczycieli.
 11. Zadaniem nauczyciela organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Posterunku Policji w Gierałtowicach (tel. 997).
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachowanie itp.) opiekun nauczyciel ma prawo usunąć ucznia z budynku szkoły, natychmiast zawiadamiając rodziców opiekunów ucznia, aby odebrali dziecko z dyskoteki lub zakończyć dyskotekę przed czasem.
 13. Nauczyciel opiekun dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. Poniżej zamieszczamy wzór zgody rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej. zgoda na dyskotekę szkolną 2024