Samorząd

Nasze działania 2022/2023 klik

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca- Sara Szołtysek

Zastępca I- Maja Miłosz

Zastępca II- Marek Smolnik

Zastępca III- Paulina Janicka

Zastępca IV- Zuzanna Kowolik

oraz reprezentanci klas:

IV a- Zuzanna Michalska 

IV bOlivier Poloczek 

IV cWiktoria Pindur 

V aBartek Siwiec 

V b- Kacper Kwieciński 

VI aMarta Wieczorek 

VI b- Mateusz Tabor 

VII aAdam Hryb, Nadia Malec, Maja Macha 

VII b- Wojciech Mikulski, Emilia Wicherek 

VIII aAnita Slany 

VIII bAlicja Pietraszek 

VIII cAntoni Kowalski, Aleksander Palusiński, Anna Okoń 

VIII d Emilia Serwatka, Amelia Pukszta 

Opiekunowie  Samorządu Uczniowskiego:

p. Aneta Cajza, p.Karolina Konopka, p. Kamila Snopek

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: p. Teresa Ral

 

POCZET SZTANDAROWY

skład I: 

skład II: 

OPIEKUN POCZTU SZTANDAROWEGO

mgr Elżbieta Michalik

 

Samorząd Uczniowski ma profil na portalu społecznościowym:

canva-blue-facebook-logo-social-media-icon-MAB0h--l5Ighttps://www.facebook.com/szkolagieraltowice/REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA

W GIERAŁTOWICACH.

 1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 17.00 do 20.00 dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
 2. Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczniów. O wydatkowaniu zebranych środków decyduje opiekun samorządu uczniowskiego wraz z uczniami.
 3. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne.
 4. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce dotyczy to również absolwentów szkoły.
 5. W trakcie trwania dyskoteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły.
 6. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są:
  • pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece)
  • uczniowie klas 6-tych organizujący dyskotekę wraz z opiekunem dyskoteki (pomoc w posprzątaniu po dyskotece)
 7. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz obiektowi szkolnemu, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli. Opiekunowie pilnują porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
 8. Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów (np. butelki, kije itp.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność uczniów.
 9. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są z zysku osiągniętego przez organizatorów.
 10. Na początku roku szkolnego ustala się liczbę dyskotek szkolnych i wyznacza opiekunów- nauczycieli.
 11. Zadaniem nauczyciela organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Posterunku Policji w Gierałtowicach (tel. 997).
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachowanie itp.) opiekun nauczyciel ma prawo usunąć ucznia z budynku szkoły, natychmiast zawiadamiając rodziców opiekunów ucznia, aby odebrali dziecko z dyskoteki lub zakończyć dyskotekę przed czasem.
 13. Nauczyciel opiekun dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.Poniżej zamieszczamy wzór zgody rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej.  Wzór zgody.