Samorząd

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca: Patrycja Faryna
Zastępca I: Małgorzata Rajca
Zastępca II: Paulina Kozik
członkowie: Julia Kostrubała, Eryk Machulik

oraz reprezentanci klas:

Nicola Smyczyk
Adam Hryb
Wojciech Mikulski
Sara Szołtysek
Marek Smolnik
Aleksander Palusiński
Kacper Opic
Paulina Ofiar

Emilia Stępień
Milena Marciniak
Kaja Osiewalska

Wiktor Frelich
Oliwia Tomaszewska

 

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

p. Aneta Cajza

p. Karolina Konopka

p. Adam Benek

p. Magdalena Rybka

 

 

POCZET SZTANDAROWY

skład I: Magdalena Steinke, Marek Fabisiak, Julia Grychtoł

skład II: Małgorzata Rajca,  Milena Marciniak

OPIEKUN POCZTU SZTANDAROWEGO

mgr Elżbieta Michalik

OPIEKUNOWIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

 

OPIEKUN SPRZĘTU

mgr Mateusz Juszczak

Samorząd Uczniowski ma profil na portalu społecznościowym:

canva-blue-facebook-logo-social-media-icon-MAB0h--l5Ighttps://www.facebook.com/szkolagieraltowice/


 


REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA

W GIERAŁTOWICACH.

 1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 17.00 do 20.00 dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
 2. Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczniów. O wydatkowaniu zebranych środków decyduje opiekun samorządu uczniowskiego wraz z uczniami.
 3. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne.
 4. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce dotyczy to również absolwentów szkoły.
 5. W trakcie trwania dyskoteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły.
 6. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są:
  • pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece)
  • uczniowie klas 6-tych organizujący dyskotekę wraz z opiekunem dyskoteki (pomoc w posprzątaniu po dyskotece)
 7. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz obiektowi szkolnemu, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli. Opiekunowie pilnują porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
 8. Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów (np. butelki, kije itp.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność uczniów.
 9. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są z zysku osiągniętego przez organizatorów.
 10. Na początku roku szkolnego ustala się liczbę dyskotek szkolnych i wyznacza opiekunów- nauczycieli.
 11. Zadaniem nauczyciela organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Posterunku Policji w Gierałtowicach (tel. 997).
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachowanie itp.) opiekun nauczyciel ma prawo usunąć ucznia z budynku szkoły, natychmiast zawiadamiając rodziców opiekunów ucznia, aby odebrali dziecko z dyskoteki lub zakończyć dyskotekę przed czasem.
 13. Nauczyciel opiekun dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.Poniżej zamieszczamy wzór zgody rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej.Wzór zgody.