Samorząd

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca: Julia Kostrubała
Zastępca I: Aneta Machulik
Zastępca II: Nicole Szewczulak
Technik: Aleksander Palusiński
Animator I-III: Sara Szołtysek

oraz reprezentanci klas:

IV a Aleksandra Błach
IV b Joanna Korczyna
V a Natalia Pękała
V b Aleksandra Kukowka
VI a Adam Hryb
VI b Dominika Groborz
VII b Marek Smolnik
VII c Antoni Kowalski, Sonia Szołtysek, Karolina Nowak, Olga Szydło
VII d  Emilia Serwatka
VIII a Tomasz Wojtyszyn
VIII b Paulina Bech, Monika Głąbica, Julia Szulc, Natalia Majerska

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

p. Aneta Cajza, p. Karolina Konopka, p. Kamila Snopek

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu:
p. Teresa Ral

 

 

POCZET SZTANDAROWY

skład I: Magdalena Steinke, Marek Fabisiak, Julia Grychtoł

skład II: Małgorzata Rajca,  Milena Marciniak

OPIEKUN POCZTU SZTANDAROWEGO

mgr Elżbieta Michalik

OPIEKUNOWIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

 

OPIEKUN SPRZĘTU

mgr Mateusz Juszczak

Samorząd Uczniowski ma profil na portalu społecznościowym:

canva-blue-facebook-logo-social-media-icon-MAB0h--l5Ighttps://www.facebook.com/szkolagieraltowice/


 


REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. G. MORCINKA

W GIERAŁTOWICACH.

 1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 17.00 do 20.00 dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
 2. Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczniów. O wydatkowaniu zebranych środków decyduje opiekun samorządu uczniowskiego wraz z uczniami.
 3. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne.
 4. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce dotyczy to również absolwentów szkoły.
 5. W trakcie trwania dyskoteki uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły.
 6. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są:
  • pracownicy obsługi (sprzątanie po dyskotece)
  • uczniowie klas 6-tych organizujący dyskotekę wraz z opiekunem dyskoteki (pomoc w posprzątaniu po dyskotece)
 7. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz obiektowi szkolnemu, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli. Opiekunowie pilnują porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
 8. Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów (np. butelki, kije itp.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność uczniów.
 9. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są z zysku osiągniętego przez organizatorów.
 10. Na początku roku szkolnego ustala się liczbę dyskotek szkolnych i wyznacza opiekunów- nauczycieli.
 11. Zadaniem nauczyciela organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Posterunku Policji w Gierałtowicach (tel. 997).
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachowanie itp.) opiekun nauczyciel ma prawo usunąć ucznia z budynku szkoły, natychmiast zawiadamiając rodziców opiekunów ucznia, aby odebrali dziecko z dyskoteki lub zakończyć dyskotekę przed czasem.
 13. Nauczyciel opiekun dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.Poniżej zamieszczamy wzór zgody rodziców na udział dziecka w dyskotece szkolnej.Wzór zgody.