Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23–31 grudnia 2021 r.

 

Ferie zimowe

 

14 – 26 luty 2022 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 – 19 kwietnia 2022 r.

 

Egzamin ośmioklasisty

 

24.05.2022 r. – język polski (wtorek)

25.05.2022 r. – matematyka (środa)

26.05.2022 r. – język obcy nowożytny   (czwartek)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Dni dodatkowo wolne:

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603) § 5 ust. 1. pkt. 1

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych – do 8 dni.