Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny ?Jan Paweł II - Człowiek modlitwy"

z okazji obchodów XI Dnia Papieskiego

03-10 października 2011 r.

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci, młodzieży w obchody XI Dnia Papieskiego pod hasłem: ?Jan Paweł II- Człowiek modlitwy".

Celem konkursu jest:

- popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II oraz przybliżenie modelu życia zaproponowanego przez Ojca Świętego z uwzględnieniem roli modlitwy w życiu chrześcijanina.

- rozbudzenie ekspresji plastycznej inspirowanej życiem i twórczością Papieża Polaka

- promowanie talentów plastycznych poprzez prezentacje twórczości konkursowej szerszemu kręgowi odbiorców

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami mogą być

? dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III

? dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV - VI

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną poświęconą osobie Jana Pawła II jako człowieka modlitwy.

3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej i rysunkowej oraz collage, format prac: A-4, A-3

4. Autor może wykonać maksymalnie jedną pracę.

5. Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na samodzielność prac i zgodność

z zaproponowanym tematem. Prace niesamodzielne będą odrzucone.

6. Praca nie może być wykonana ZBIOROWO, powinna mieć jednego autora.

7. Nagrody ? w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc. Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje jury są ostateczne.

8. Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające na odwrocie informacje: imię i nazwisko autora, klasa. UWAGA! Brak podpisu pracy, eliminuje pracę!

9. Prace plastyczne wraz z kartami zgłoszenia przyjmowane są do 10 października. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.

10. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 14 października 2011r., w czasie apelu szkolnego

wykonanie strony internetowej: Everest Studio