Monitoring

Regulamin
prowadzenia monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach 

§ 1
Definicje

W niniejszym regulaminie:

 1. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. „PrOśw” oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996);
 3. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt. 1 RODO);
 4. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO);
 5. „administrator” oznacza placówkę oświatową reprezentowaną przez dyrektora;
 6. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (art. 4 pkt. 8 RODO);
 7. „monitoring” oznacza szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (art. 108a ust. 1 PrOśw).

§ 2
Podstawy prawne

 1. Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu jest art. 108a PrOśw.
 2. Sposób przetwarzania danych określa RODO, w szczególności przepis art. 32.

§ 3
Zakres systemu monitoringu

 1. Teren monitorowany obejmuje:
  • wejścia do szkoły i przedszkola,
  • boisko szkoły,
  • korytarze szkoły,
  • sala gimnastyczna oraz aula
  • ogródek przedszkolny
 1. Teren monitorowany nie może obejmować pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni. 
 2. Administrator może tymczasowo rozszerzyć monitoring na pomieszczenia wskazane w pkt 2, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia lub osób i jednocześnie nie naruszy godności oraz dóbr osobistych osób objętych monitoringiem. 
 3. System monitoringu składa się z następującej ilości sprzętu:
  1. 17  kamer zewnętrznych,
  2. 16  kamer wewnętrznych,
  3. 3  monitorów, które pozwalają na podgląd obrazu,
  4. rejestratora obrazu wraz z twardym dyskiem.

§ 4
Obowiązki administratora

Dyrektor placówki:

 1. konsultuje wdrożenie monitoringu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim (art. 108a ust. 1 PrOśw) i dokumentuje te uzgodnienia w protokołach z posiedzeń tych rad i samorządu;
 2. po konsultacjach uzgadnia wdrożenie monitoringu z organem prowadzącym (art. 108a ust. 1 PrOśw) według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do regulaminu;
 3. informuje uczniów i pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem w sposób zwyczajowo przyjęty;
 4. informuje pisemnie każdego pracownika przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków o stosowanym monitoringu według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do regulaminu;
 5. oznacza pomieszczenia i teren monitorowany stosownymi znakami graficznymi według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do regulaminu;
 6. zamieszcza przed wejściem klauzulę informacyjną według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do regulaminu;
 7. odpowiada za właściwy dobór środków technicznych i organizacyjnych mających zabezpieczyć nagrania i uzgadnia je z organem prowadzącym szkołę lub placówkę (art. 108a ust. 9 PrOśw);
 8. odpowiada za przeglądy techniczne monitoringu;
 9. odpowiada za okresowe badanie czy monitoring przynosi zamierzone skutki i nie narusza praw osób obserwowanych, przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

§ 5

Ochrona danych oraz praw pracowników, uczniów oraz osób objętych monitoringiem

 1. Nagrania z monitoringu muszą być zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO oraz art. 108a PrOśw.
 2. Monitoring nie może służyć za środek nadzoru nad jakością pracy.
 3. Monitoring nie może naruszać godności i dóbr osobistych pracowników i uczniów.
 4. Pracownicy mają prawo do bycia poinformowanymi o zakresie i celu monitorowania.
 5. Osoby objęte monitoringiem mogą realizować prawa przysługujące im na mocy RODO w stosunku do administratora.

§ 6
Oznakowanie budynku i klauzula informacyjna

 1. W miejscach objętych zasięgiem monitoringu widnieje symbol graficzny informujący o monitorowaniu.
 2. Przy wejściu do szkoły lub placówki zamieszczona jest klauzula informacyjną, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej określona w załączniku nr 5 do regulaminu, dostępna jest w sekretariacie.

§ 7
Dostęp do nagrań i retencja danych

 1. Do nagrań monitoringu mają dostęp:
  1. dyrektor oraz osoby upoważnione do obsługi monitoringu;
  2. podmioty przetwarzające, uprawnione do tego w drodze umowy powierzenia, zwłaszcza podmioty realizujące w placówce ochronę mienia i osób;
  3. organy uprawnione przepisami prawa;
  4. osoby objęte monitoringiem w ramach realizacji swoich praw przysługujących im na mocy RODO oraz art. 108a PrOśw.
 2. Nagrania z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 21 dni, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 3. Administrator ma prawo zabezpieczyć nagrania na dłuższy okres, jeśli słusznie podejrzewa, że zarejestrowane zdarzenie ma istotny wpływ na dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane, zwłaszcza jeśli chodzi o przypadki naruszenia bezpieczeństwa lub mienia osób.
 4. Administrator nie może udostępnić nagrań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż materiał nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów.

§ 7
Postanowienia końcowe

Regulamin monitoringu w placówce obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. do odwołania.


SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O MONITORINGU

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śl. 41, 44-186 Gierałtowice monitoruje wejście do szkoły i przedszkola, boisko szkolne, korytarze szkolne, salę gimnastyczną oraz aulę, ogródek przedszkolny. Monitorujemy wskazane miejsca, aby utrzymać bezpieczne warunki dla uczniów i pracowników oraz chronić mienie placówki. Działamy na podstawie art. 108a upo1. Oceniliśmy, że monitoring jest niezbędny, aby wykonać zadanie w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO2) jakim jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki (art. 1 pkt 14 upo).

Nagrania przechowujemy nie dłużej niż 21 dni Dostęp do nich mają: osoby zarejestrowane na nagraniu, obsługujące monitoring (pracownicy, serwisanci) oraz podmioty uprawnione na mocy prawa (np. policja).

Na podstawie RODO masz prawo:

 • dostępu do nagrań, na których jesteś (w tym do ich kopii),
 • do ich usunięcia (gdy przechowujemy je po terminie),
 • do ograniczenia ich przetwarzania,
 • do sprzeciwu wobec ich przetwarzania w szczególnej sytuacji.

Możesz je zrealizować: wypełniając odpowiedni formularz w sekretariacie, kontaktując się z nami: zsp.gieraltowice@gmail.com lub z Inspektorem ochrony danych: biuro@protecton.pl Prawa te w pewnym zakresie mogą być ograniczone.

Ponadto przysługuje Ci prawo skargi do Prezesa UODO.

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).