Rada rodziców

Rada rodziców:

Sylwia Romanowska – przewodnicząca (Gwiazdeczki)
Barbara Ciupka – skarbnik (Motylki)
Sylwia Nitsze – sekretarz (Pszczółki)

Komisja Rewizyjna:

Natalia Kaźmierczak (Wiewiórki)
Anna Mozielowska (Żabki)
Natalia Szafranek (Tygryski)
Dorota Papała (Zajączki)

KONTO RADY RODZICÓW:
68 8454 0001 3073 0049 0423 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: art. 53 i 54 Ustawy z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity DZ. U. 2004 n 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statut Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Gierałtowicach;

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach;

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola;

4) Dyrektorze – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach;

5) Wicedyrektorze – wicedyrektora ds. przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

6) Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć rodziców wybranych w poszczególnych grupach wiekowych;

7) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola;

8) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców

Rozdział II
Cele działalności Rady

 • 2
 1. Rada jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców uczęszczających do Gminnego 
 Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
 2. Rada reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do organów przedszkola, Dyrektora Zespołu Szkolno- 
 Przedszkolnego w Gierałtowicach, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Podstawowym celem Rady jest współdziałanie z Dyrektorem i Wicedyrektorem, nauczycielami oraz innymi rodzicami dzieci
 w procesach: nauczania, opieki wychowania. Współdziałanie rodziców i pedagogów powinno sprzyjać podnoszeniu poziomu
 nauczania, wspólnemu rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych dzieci oraz 
    ujednolicaniu oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) współpracę z Dyrektorem, Wicedyrektorem i Radą Pedagogiczną;
2) uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola               i zaspokajania potrzeb dzieci;
3) prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii Rodziców we wszystkich istotnych sprawach               dotyczących działalności Przedszkola;
4) przekazywanie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz          przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej;
5) wspieranie organizacyjne i finansowe działań podejmowanych przez Przedszkole;
6) współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych;
7) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji.

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców

 • 3
 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdego oddziału.
 2. Wybór przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału
 3. w każdym roku szkolnym.
 4. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala Wicedyrektor.
 5. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 6. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu.
 7. Wybór przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
 8. Zadania wychowawcy oddziału w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:
  1) przygotowanie kart do głosowania;
  2) powołanie komisji skrutacyjnej;
  3) sporządzenie protokołu z wyników wyborów do Rady Rodziców.
 1. Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

1) rozdanie kart do głosowania; na karcie rodzice wpisują imię i nazwisko swojego kandydata mającego reprezentować  rodziców z danego oddziału w Radzie Rodziców;
2) nadzorowanie przebiegu głosowania;
3) policzenie głosów na kartach do głosowania;
4) podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.

 1. Za wybranego do Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

10.Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

1) złożenia rezygnacji;
2) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością      głosów.

Rozdział IV

Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

 • 4
 1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera Prezydium Rady i Komisję Rewizyjną.
 2. Prezydium Rady Rodziców składa się z Przewodniczącego, Skarbnika, i Sekretarza, Komisja Rewizyjna składa się z trzech
 3. osób..
 4. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.
 5. Prezydium Rady i skład Komisji Rewizyjnej wybierane są spośród członków Rady Rodziców w głosowaniu jawnym poprzez
 6. podniesienie ręki.
 7. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.
 8. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 9. Zadania Wicedyrektora podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

 10. 1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;
  2) przeprowadzenie głosowania;
  3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 1. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów przez kandydatów – o wyborze
 decyduje kolejna tura głosowania.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym prowadzi Wicedyrektor do momentu wybrania nowego 
 Przewodniczącego Rady Rodziców
 3. Ustępująca Rada Rodziców składa sprawozdanie ze swojej działalności nowej Radzie Rodziców i przekazuje jej komplet
 dokumentów związanych z działalnością Rady.

Rozdział V

Kompetencje oraz zadania Rady i jej członków

 • 5
 1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zapisy zawarte
 2. w statucie Przedszkola.
 3. Rada Rodziców uchwala:
  1) regulamin swojej działalności;
  2) plan działania i plan finansowy Rady Rodziców
  3) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny.
 1. Rada Rodziców opiniuje:

1) podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;
2) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenie lub wychowania w Przedszkolu, opracowany w odpowiedzi  na zalecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego (na wniosek Dyrektora)

 1. Rada Rodziców wnioskuje:

1) do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola;
2) o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 • 6
 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady
2) bieżące kierowanie pracami Rady;
3) reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec Dyrektora;
4) reprezentowania Rady i rodziców na zewnątrz;
5) przedstawianie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
6) diagnozowanie potrzeb finansowych Przedszkola

 • 7
 1. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

1) sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady;
2) nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe
przechowywanie.

 • 8
 1. Do zadań skarbnika należy:

1) opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny;
2) prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”;
3) pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców;
4) dokonywanie przelewów związanych z wydatkami
5) pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców;
6) składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 • 9
 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) nadzór nad działalnością finansową Rady;
2) dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców;
3) składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców.

 • 10
 1. Wszyscy członkowie Rady Rodziców i Rad Oddziałowych wykonują swoją pracę społecznie.
 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Rady Rodziców, Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce.
 • 11
 1. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca
 września każdego roku szkolnego.
 2. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są w sposób ustalony na pierwszym
 zebraniu, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne zebranie Rady może zostać zwołane na wiosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed
 terminem.
 5. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. W zebraniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę.
 • 12
 1. Rada dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołu.
 2. Protokół i uchwały podpisują: przewodniczący Rady i protokolant.
 3. Raz w roku Rada składa ogółowi rodziców Przedszkola ustne sprawozdanie ze swojej działalności i pisemnie sprawozdania 
 finansowe.
 4. Dokumentacja Rady przechowywana jest w Przedszkolu.

Rozdział VI

Zasady gospodarki finansowej Rady Rodziców

 • 13
 1. Źródłem funduszy Rady są:
  1) dobrowolne, darowizny rodziców;
  2) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.
 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Przedszkola.
 2. Darowizny od rodziców zbierane są na specjalne konto bankowe Rady Rodziców zgodnie z wcześniejszą, pisemną
 deklaracją rodziców.
 • 14
 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz obejmujący planowane przychody i wydatki.
 2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny 
 rodziców.
 3. Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą na piśmie wnioskować do Rady Rodziców o wydatkowanie pieniędzy na określony cel.
 • 15

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.

 • 16

Regulamin niniejszy obowiązuje jako Regulamin Rady Rodziców Przedszkola, począwszy

od dnia 01.10.2011 r.