Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice,
poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci uczęszczające obecnie do naszego przedszkola nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Obowiązkiem Rodziców jest złożenie w terminie – do 15 lutego 2021 r.
– deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
od 1 września 2021 r. w naszym przedszkolu.


Aby kandydatura nowego dziecka była rozpatrzona w postępowaniu rekrutacyjnym należy:
Wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
najpóźniej do dnia  12 marca 2021 r.
Wszystkie dokumenty będzie można pobrać od 19 lutego 2021 r.
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub ze strony internetowej przedszkola
z zakładki „Dokumenty do pobrania”
 
Do dnia 18 lutego w zakładce znajdują się dokumenty, które obowiązują w bieżącym roku szkolnym i proszę ich nie pobierać.
Lp.Rodzaj czynnościTerminy
1Składanie wniosków wraz
z załącznikami
22 lutego – 12 marca 2021 r.
2Weryfikacja wnioskówod 15 – 19 marca 2021 r.
3Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 marca 2021 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia23 – 26 marca 2021 r.
5Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
29 marca 2021 r.  o godz. 1400
6Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

  1. Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola
    (I etap postępowania rekrutacyjnego)
1Wielodzietność rodziny kandydataOświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
lub orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 426 z późniejszymi zmianami).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
3
Niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 426 z późniejszymi zmianami)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
4Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOrzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 426 z późniejszymi zmianami).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
5Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 426 z późniejszymi zmianami).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem  przez rodzica.
6Samotne wychowywanie kandydata w rodziniePrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
7Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 821 z późniejszymi zmianami).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
.

2. Dodatkowe kryteria przyjęcia do przedszkola ustalone przez organ prowadzący (II etap postępowania rekrutacyjnego)

Lp.Kryteriumliczba punktów
1Dziecko, którego rodzice oboje rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność rolniczą lub gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.20 pkt.
2Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza do tej samej placówki.10 pkt.
3Dziecko wychowuje się w rodzinie korzystającej
z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.
10 pkt.
4Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny.10 pkt.
5Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, przy której znajduje się przedszkole.15 pkt.