Zawiadomienie dot. wyboru oferty

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gierałtowicach?.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania na : ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gierałtowicach?, wybrana została oferta złożona przez:

PPHU ?MULTI?
ul. Żytnia 106
44-141 Gliwice

Pełna treść zawiadomienia