Działalność KLUBU WIEWIÓRKA w r. szk. 2013/2014

W naszej szkole pod patronatem SK PCK działa Szkolny Klub Wiewiórka. Należą do niego uczniowie klasy I a. Opiekunem jest Grażyna Lubszczyk.

Głównym celem Klubu jest propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, uświadamianie im konieczności i możliwości dbania o zdrowie od najmłodszych lat.

1

W związku z tym organizowane są zajęcia dotyczące:

— konieczności dbania o higienę jamy ustnej,

— metod szczotkowania zębów,

— sposobów zapobiegania próchnicy,

— udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

— zdrowego odżywiania,

— sposobów zapobiegania przeziębieniom,

— celowości szczepień ochronnych,

— aktywnego spędzania wolnego czasu,

— dbałości o higienę osobistą.

Uczniowie otrzymali kolorowanki – SUPER WIEWIÓRKA przyjaciółka Oli i Kuby – pomoc dydaktyczną do każdego tematu zajęć.

2

 

Poznajmy się

Na pierwszych zajęciach koła, dzieci poznały Super Wiewiórkę, przyjaciółkę Oli i Kuby, bohaterów programu PCK. Podczas zajęć, dzieci poznały warunki, które należy spełnić, by zostać członkiem Klubu Wiewiórki, oraz pokolorowały portret nowej przyjaciółki.

3

 

Ola idzie do szkoły

Celem zajęć było wdrażanie uczniów do prawidłowych nawyków związanych z ruchem na drogach i umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy. Utrwalono zasadę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej. Dzieci dowiedziały się również że aby być widocznym na ulicy po zmroku trzeba koniecznie nosić światełka odblaskowe.

 

Ola myje zęby

Na kolejne zajęcia zaproszono panią higienistkę która zapoznała dzieci z koniecznością przestrzegania zasad higieny osobistej a zwłaszcza, higieny jamy ustnej. Pogadanka poprzedzona została projekcją filmu. Bohaterowie filmu uświadomili dzieciom następstwa zaniedbania higieny jamy ustnej.

 

Ola na placu zabaw

Kolejne spotkanie poświecono zasadom bezpiecznego zachowania się na placu zabaw. Dzieci w czasie lekcji dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy. Po zajęciach dzieci potrafią odróżnić zabawy niebezpieczne od bezpiecznych.

 

Ola czyścioszek

Celem lekcji było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej, oraz wykształcenie u milusińskich nawyku mycia rąk przed każdym posiłkiem. Uświadamiano również dzieciom jak ważne jest mycie warzyw i owoców przed jedzeniem.

 

Niebezpieczne zabawy Oli zimą

Kolejne spotkanie Wiewiórek, poświecono utrwaleniu zasad bezpieczeństwa zabaw w czasie zimy. Zapoznano dzieci z konsekwencjami i następstwami nieprzestrzegania poznanych zasad podczas zabaw zimowych na sankach, w czasie rzucania śnieżkami, w czasie jazdy na nartach i łyżwach.

 

Ola sama się ubiera i zdrowo się odżywia

Zajęcia poświecono zapoznaniu dzieci z zasadami prawidłowego ubierania się w zależności od pogody i pory roku. Zwracano uwagę na estetykę i czystość noszonych ubrań.

Omówiono porę roku – jesień, wykonano wystawkę „Dary jesieni”

 

 

Ola rysuje, plecy prostuje

Uczniowie zostali zapoznani z zasadami dbania o prawidłową postawę ciała.

Zapoznano również dzieci z zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy, aby przy codziennych zajęciach nie niszczyć oczu. Dzieci dbają o swoje plecy każdego dnia odpoczywając w trakcie lekcji, w czasie zabaw na dywanie.

 

Ola ratowniczek

Celem lekcji było wykształcenie u dzieci umiejętności wzywania telefonicznej pomocy w sytuacji kryzysowej, oraz właściwego zachowania się w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. Dzieci uczyły się w jaki sposób należy korzystać z telefonów, jak prawidłowo wybrać numer pogotowia.

 

Ola dobrze się zachowuje

W czasie zajęć kształcono u dzieci potrzebę niesienia pomocy innym ludziom (starszym) w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. Wpajano zasady kulturalnego zachowania się w kontaktach międzyludzkich. Wdrażano również do używania zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia itp.

 

Ola i obcy

Celem zajęć było uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z obcymi. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie ostrożności względem nieznanych osób w różnych sytuacjach.

– rozmowy z nieznajomym,

– częstowania słodyczami przez nieznajomych,

– nieobecności rodziców w domu.

Po zajęciach uczniowie wiedzą że w sytuacji zagrożenia należy prosić o pomoc osoby dorosłe, znają numer policji i wiedzą w jakiej sytuacji należy z niego korzystać, wiedzą że nie wolno otwierać drzwi obcym ludziom.

 

Ola na wycieczce w lesie

W czasie zajęć dzieci zapoznały się z mieszkańcami lasu i owocami leśnymi. Uświadamiano dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z nieostrożności na leśnej wycieczce. Zapoznano uczniów z zasadami bezpieczeństwa w lesie.

W drugiej części zajęć uświadamiano dzieciom jak ważna jest przyroda w życiu ludzi.

 

Ola mała kuchareczka

Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o pomocy w kuchni i poznali niebezpieczeństwa wynikające z zabawy zapałkami i ogniem w kuchni. Uświadamiano niebezpieczeństwo wynikające z kontaktem dzieci z prądem elektrycznym. Uczniowie wiedzą że w razie pożaru należy zawiadomić Straż Pożarną – 998.

 

Przyjaciele Oli i Kuby

Zajęcia miały na celu wykształcenie postaw tolerancyjnych u uczniów. Dzieci nauczyły się szanować poglądy i zainteresowania innych osób niezależnie od koloru skóry czy miejsca zamieszkania .