Funkcjonowanie przedszkola od 6 maja 2020 r.

Drodzy Rodzice,

poniżej zarządzenie Pani dyrektor Urszuli Cieślik w związku z decyzją Premiera umożliwiającą otwarcie przedszkoli od 6 maja 2020 r.

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”5″ border_color=”#132081″ ]

Zarządzenie nr 20/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
z dnia 5 maja 2020r.

w sprawie: w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Gminnym Przedszkolu
w Gierałtowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493),
w związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków zgodnych z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia,  Głównego Inspektora Sanitarnego,  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach
    w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 roku w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Przedszkola
w Gierałtowicach oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach

[/dropshadowbox]