Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#c2fc95″ border_width=”3″ border_color=”#5ee706″ ]

 

Drodzy Rodzice,
poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria,
wg których odbędzie się rekrutacja do przedszkola.

Dzieci uczęszczające obecnie do naszego przedszkola nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.
Obowiązkiem Rodziców jest złożenie w terminie – do 20 lutego 2017 r.
– deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
od 1 września 2017 r. w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

Aby kandydatura nowego dziecka była rozpatrzona w postępowaniu rekrutacyjnym należy:

Wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie zespołu szkolno-przedszkolnego
najpóźniej do dnia  10 marca 2017 r.

Wszystkie dokumenty będzie można pobrać od 28 lutego 2017 r.
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub ze strony internetowej przedszkola
z zakładki „Dokumenty do pobrania”
 

[/dropshadowbox]

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#c2fc95″ border_width=”3″ border_color=”#5ee706″ ]

Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1 Składanie wniosków wraz z załącznikami 1 marca – 10 marca 2017 roku
2 Weryfikacja wniosków od 13 – 17 marca 2017 roku
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych      i kandydatów niezakwalifikowanych 20 marca 2017 roku
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21 – 24 marca 2017 roku
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 marca 2017  o godz. 1000
6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

[/dropshadowbox]
[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#f8a266″ border_width=”3″ border_color=”#fa6531″ ] 

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

[/dropshadowbox]

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#c2fc95″ border_width=”3″ border_color=”#5ee706″ ]

Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola
(I etap postępowania rekrutacyjnego)
 

Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 575 z późniejszymi zmianami)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 [/dropshadowbox]
[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#c2fc95″ border_width=”3″ border_color=”#5ee706″ ]

Dodatkowe kryteria przyjęcia do przedszkola ustalone przez organ prowadzący
(II etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Lp. Kryterium Wartość punktowa kryterium
1 Dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 50 pkt
2 Rodzeństwo dziecka, które  uczęszcza  do tej samej placówki 10 pkt
3 Dziecko, którego rodzice oboje rodzice pracują  lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność rolniczą lub gospodarczą 20 pkt
4 Dziecko wychowuje się w rodzinie korzystającej

z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych

10 pkt
5 Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny 10 pkt
6 Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, przy której znajduje się przedszkole 15 pkt

[/dropshadowbox]