Rada Rodziców

Rada Główna Rodziców Gimnazjum nr 1

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców działającą na podstawie Statutu Gimnazjum oraz Regulaminu Rady Rodziców. Rada Główna Rodziców wyraża potrzeby uczniów wobec dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach i Rady Pedagogicznej. W realizacji swych zadań Rada Główna współdziała z dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 i Samorządem Uczniowskim.

Do zadań Rady Głównej Rodziców należy:

  • działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły,
  • ułatwianie szkole współpracy i współdziałania z rodzicami uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem,
  • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • uczestniczenie w opracowaniu i uchwaleniu programu wychowawczego i profilaktycznego Gimnazjum nr 1,
  • gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych darczyńców.

 Rok szkolny 2018/2019

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców SP i GIM

Przewodnicząca: Danuta Kozik
Zastępca: Izabela Buchała
Skarbnik: Agnieszka Steinke
Sekretarz: Anna Gajdzik

Komisja Rewizyjna: Barbara Pytlarska, Ewelina Rajs, Marcin Marciniak

Komisja Rewizyjna:

Wysokość składki na rok szkolny 2017/2018

Na pierwszym zebraniu w dniu 26.09.2016 r. Rada Rodziców ustaliła proponowaną wysokość składki:

50 zł – za pierwsze dziecko
25 zł – za drugie dziecko
0 zł – za kolejne dzieci

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta 55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Składki można uiszczać u skarbników klasowych.

Konto dotyczy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

Preliminarz wydatków na r. szk. 2017/2018 Pobierz

Regulamin Rady Rodziców Pobierz

Rozliczenie za rok szkolny 2016/2017 Pobierz

Preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok 2016/2017 Pobierz

Rozliczenie za rok szkolny 2015/2016 Pobierz

Rozliczenie za rok szkolny 2014/2015 Pobierz

Preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok 2015/2016 Pobierz