Debata o zasadności wprowadzenia edukacji regionalnej w placówkach oświatowych Gminy Gierałtowice

Wychowanie do przyszłości musi być oparte na naszym dziedzictwie kulturowym, na wartościach z najbliższego otoczenia, w którym wzrasta dziecko. To zadania stojące przed edukacją regionalną. Należy ją pojmować jako odkrywanie oblicza swej tożsamości zawartej w tradycji, historii, kulturze, przyrodzie i codzienności życia na śląskiej ziemi. Troska o rozwój regionalizmu legła u podstaw idei przedyskutowania celowości i zasad wprowadzenia zajęć regionalizmu w placówkach oświatowych Gminy Gierałtowice. W panelu dyskusyjnym wzięli udział:


Roman Włodarz-Zastępca Wójta Gminy Gierałtowice


Barbara Mansfeld-Kierownik Referatu Edukacji UG w Gierałtowicach


dr Łucja Staniczek-wiceprezes Związku Górnośląskiego, prezes Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego


Alojzy Zimończyk-konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, członek Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich


Janina Cicha-Rożek-prezes koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach, radna Rady Gminy Gierałtowice


Tatiana Kowalska-radna, członkini komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice, nauczycielka w ZSP w Gierałtowicach


Urszula Cieślik-dyrektor ZSP w Gierałtowicach


Barbara Sztejnbis-regionalistka, nauczycielka w ZSP w Gierałtowicach


Stefan Duda-historyk w ZSP w Gierałtowicach

W dyskusji głos zabrała też młodzież wskazując na argumenty za i przeciw wprowadzeniu zajęć edukacji regionalnej. Michał Brzezina oraz Maciej Dziendziel, w ograniczonych czasowo wystąpieniach, starali się przekonać do swych racji. Grzegorz Suchan utwalił przebieg rozmów, wykonując w pełni profesjonalne zdjęcia.
Nie zabrakło też gwary śląskiej. Aneta Machulik i Beata Bonik przedstawiły scenkę z życia rodziny śląskiej. Tekst i pomysł był ich autorstwa.
Podczas wymiany poglądów wszyscy uczestnicy dyskusji pozytywnie ocenili ideę wprowadzenia zajęć edukacji regionalnej. Podkreślono, iż zasoby finansowe pozwalają na wprowadzenie zajęć do placówek oświatowych oraz dofinansowanie przygotowania nauczycieli.
Wskazano na potrzebę zachowania właściwych proporcji pomiędzy wiedzą teoretyczną, a praktyczną. Zwrócono uwagę, że nie należy przeciążać młodego odbiorcy teorią z jednej strony, ale unikać uogólnień deformujących przekaz z drugiej. Podkreślono rolę projektu, który wyzwala kreatywność. Zachęcano nauczycieli do poszerzenia swych umiejętności w ramach Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie. Za celowe uznano współdziałanie nauczycieli regionalistów z terenu gminy, którzy powinni opracować podstawy teoretyczne zajęć regionalnych. Przedstawiono propozycję wsparcia tych działań ze strony metodyków.
Debata poświęcona edukacji regionalnej w roku ogłoszonym, Rokiem Powstań Śląskich, okazała się bardzo owocna. Należy ją traktować jako dobry zaczyn kolejnych działań.

Galeria zdjęć

wykonanie strony internetowej: Everest Studio