Religia

SZKOŁA Z JEZUSEM

Siostra Janina zaprasza na zajęcia Koła Biblijno-Misyjnego.

Poznaj Plan Pracy Koła Biblijno-Misyjnego


XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS MISYJNY
„MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI"

REGULAMIN KONKURSU MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI

"GDZIE MISJONARZE
– TAM NADZIEJA"

Zgłoszenia do końca listopada u s.M. Janiny (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)


 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
W OCZACH DZIECKA"

do dnia 23 IX 2016

CELE KONKURSU:

 • Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
- kategoria I: uczestnicy w wieku 3-5 lat
- kategoria II: uczestnicy w wieku 6- 9 lat
- kategoria III: uczestnicy w wieku 10- 12 lat
- kategoria IV: uczestnicy w wieku 13-19
- kategoria V: uczestnicy ze szkół specjalnych.
3. UCZESTNICY WYKONUJĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ ZGODNIE Z HASŁEM XVI DNIA PAPIESKIEGO „JAN PAWEŁ II - BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA.
4. FORMAT PRACY: A-2, A-3.
5. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
6. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną do regulaminu.
7. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
8. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 23 IX 2016

UWAGI ORGANIZATORÓW:

 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 • Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 • Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 • Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

 

XXII Konkurs Wiedzy
Biblijnej
dla klas 4–6 szkół podstawowych
w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie biblijnym z Ewangelii wg. św. Mateusza.

Etap szkolny – 20 października 2016 r.
Etap rejonowy – 24 listopada 2016 r.
Finał diecezjalny – 23 lutego 2017 r.

LEKTURA:

Etap szkolny:
• Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap rejonowy:
• Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
• Wstęp do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał diecezjalny:
• Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
• Wstęp do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
• Przypisy do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
• Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Zgłoszenia do 15 października
u s. M. Janiny


 

XX  K o n k u r s   W i e d z y   B i b l i j n e j
dla  szkół  podstawowych w roku szkolnym 2014/2015


„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)


Adresaci:
• uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

ZGŁOSZENIA DO 20 PAŹDZIERNIKA U SM. JANINY

Cele  konkursu:
• Poznanie Ewangelii według świętego Marka.
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
• Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu
o poznane Słowo Boże.
• Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i  społeczności lokalnej.

Zasady:

Etap  szkolny:
Dnia 23 października 2014 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia.
Etap  rejonowy:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej dnia  20 listopada 2014 r. Do  finału diecezjalnego przechodzi po trzech najlepszych uczestników z rejonu.
Etap  diecezjalny:
Dnia 9 kwietnia 2015 r. odbędzie się finał diecezjalny.

Lektura:
Etap  szkolny:
• Ewangelia według świętego Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

 

 

 


 

XVII KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

dla szkół podstawowych

w roku szkolnym 2011/2012

?Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi."(Łk 2,52)

25 października w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu biblijnego.

W konkursie wzięli uczniowie kl. IV ? VI

Nieradzik Paulina z kl. 5a

Matera Marcin z kl. 4a

Mól Błażej z kl. 4c

Adamczyk Katarzyna z kl. 5c

Dymarz Patrycja z kl. 6b

Gieniusz Jadwiga z kl. 6b

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:

Jadwiga Gieniusz

Katarzyna Adamczyk

Marcin Matera 


 

Jan Paweł II ? człowiek modlitwy-to przewodnie hasło tegorocznego Dnia Papieskiego.

Z tej okazji uczniowie szkoły podstawowej mieli możliwość udziału w dwóch konkursach: plastycznym i literackim.

Konkurs plastyczny cieszył się większym zainteresowaniem.

Wzięło w nim udział 18 uczniów. W dwóch kategoriach wiekowych przyznano nagrody:

Kategoria kl. I ? III

miejsce pierwsze: Szymon Madeja kl. IIb

miejsce drugie: Martyna Mandrela kl. 2a

miejsce trzecie: Martyna Mączka kl. 2b

 

Kategoria kl. IV ? VI

miejsce pierwsze: Rafał Bakowski kl. 4a

miejsce drugie: Adrianna Bednarek kl. 4b

miejsce trzecie: Michał Szendzielorz kl. 4c

 

Uczestnicy:

Natalia Papała kl. 2a

Mateusz Lamla kl. 2a

Maciej Golis kl. 2b

Wojciech Majewski kl. 4c

Marta Goldman kl. 2b

Julia Janowska kl. 1b

Oliwier Nowok kl. 2a

Edyta Masłoń kl. 1b

Szymon Szolc kl. 3a

Klaudia Wagner kl. 3a

Alicja Matuszek kl. 2a

Dominik Adamczyk kl.1b

 

Do konkursu literackiego zgłosił się tylko jeden uczestnik:

Marcin Matera kl. 4a

Na korytarzu szkoły s. Janina zorganizowała wystawę prac plastycznych.

Poniżej zamieszczamy wiersz napisany przez Marcina Materę ucznia klasy 4a i zdjęcia naszej galerii szkolnej.

Jan Paweł II ? człowiek pełen modlitwy

Urodził się 18 maja, w 1920 roku,

A modlitwa zawsze była u jego boku.

Cios przyszedł, gdy zmarła mu mama,

Pozostała...modlitwa ? zawsze ta sama.

Karol, bo takie rodzice dali mu imię,

Dalej przez życie w modlitwie płynie.

Lata młodości, wojny, nauka, praca,

Karol Wojtyła zawsze do modlitwy wraca.

?Mamy papieża" ? brzmią dzwony z Watykanu,

A On pełen modlitwy trwa oddany Panu.

?Jan Paweł II" ? takie przyjął imię,

Z dobroci, miłości, pokoju słynie.

Gdy zamachowiec do Papieża strzela,

On modli się, przebaczenia udziela.

Ojczyzna, Meksyk, Singapur, inne kraje,

Jan Paweł II w wędrówce nie ustaje.

Kiedy czas śmierci dla Niego nadchodzi,

Z modlitwą na ustach do Ojca odchodzi,

Jan Paweł II ? dziś Błogosławiony,

Człowiek w modlitwie niedościgniony!

Marcin Matera kl. IVA

 

 

 

Galeria prac plastycznych nagrodzonych w konkursie plastycznym z okazji Dnia Papieskiego


W dniu 10 listopada rozstrzygnięto konkursy związane z postacią Jana Pawła II.

 

Siostra Janina wręczyła nagrody oraz podziękowała wszystkim za udział, zachęcając do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu.

 


 

Konkurs z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych

Ta uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła.

Pierwszych trzech uczniów, którzy przyniosą do s. Janiny napisane prawidłowe odpowiedzi otrzyma drobne nagrody.  

 

 Odgadnij imię

Jeśli z rozsypanych literek ułożysz imiona, dowiesz się czegoś więcej o świętych, którzy je nosili.

 1. Święty _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ SAŁIWSTNA TSKOAK jest patronem młodzieży.
 2. Święta _ _ _ _ _ _ _ ARABARB jest patronką górników.
 3. Święta _ _ _ _ _ _ _ _ ŻEELTBIA była matką Jana Chrzciciela.
 4. Święty _ _ _ _ _ TROIP został pierwszym papieżem.
 5. Święty _ _ _ _ AUDJ pomaga w największych zmartwieniach.
 6. Święty _ _ _ _ _ _ _ _ JOICECWH zginął z rąk pogan.
 7. Święta _ _ _ _ _ _ STEERA nazywana jest ?małym kwiatkiem?.
 8. Święty _ _ _ _ _ EZYRJ zabił smoka.
 9. Święta _ _ _ _ NAAN była matką Marii.
 10. Święty _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZYSKROFTZ jest patronem podróżnych.
 11. Święty _ _ _ _ _ _ _ ŁKIMOJA przynosi dzieciom prezenty.
 12. Święty _ _ _ _ _ _ _ _ PZESCANZ był pierwszym męczennikiem.
 13. Święty _ _ _ _ _ FÓZJE był opiekunem Jezusa.
 14. Święty _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MIKAMINALSY ELOKB oddał życie za bliźniego w Oświęcimiu.
 15. Święty _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ CESFIRZKAN Z ŻYAUS rozmawiał ze zwierzętami

 


 

Kliknij i przeglądaj: 

Ćwiczenia Młodzi odkrywcy skarbów Mszy Świętej

 


 

Kliknij i przeglądaj:

Komiks Młodzi odkrywcy skarbów Mszy Świętej

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio