SK PCK

W naszej szkole pod patronatem SK PCK rozpoczął swoją działalność

Szkolny Klub Wiewiórka.

 Należą do niego uczniowie klasy Ib.

Opiekunem jest p. Zdzisława Popiel.

Szkolny Klub Wiewiórka

W czasie 17 zajęć edukacyjnych dzieci będą uczyć się:

? bezpiecznego zachowania w czasie nauki, zabawy i odpoczynku

? przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego

? przestrzegania nawyków higienicznych

? udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

? numerów alarmowych i umiejętności prawidłowego korzystania z nich

? posługiwania podstawowymi materiałami opatrunkowymi

? racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi

i personelem medycznym przy wypadkach.

 

Uczniowie otrzymali kolorowanki - SUPER WIEWIÓRKA przyjaciółka Oli i Kuby ? pomoc dydaktyczną do każdego tematu zajęć.

1. Poznajmy się

Na pierwszych zajęciach koła, dzieci poznały Super Wiewiórkę, przyjaciółkę Oli i Kuby, bohaterów programu PCK. Podczas zajęć, dzieci poznały warunki, które należy spełnić, by zostać członkiem Klubu Wiewiórki, oraz pokolorowały portret nowej przyjaciółki.

Z. Popiel 

2. Pierwsze spotkanie Oli z PCK

Starsze koleżanki, wolontariuszki Szkolnego Koła PCK, zaznajomiły dzieci z Ruchem Czerwonego Krzyża, z jego ideami, działaniami oraz zapoznały ze znakiem organizacji. Przedstawiona ze swadą i werwą działalność Klubów Wiewiórki, zainteresowała dzieci tak dalece, że z ochotą przystąpiły do Klubu w Naszej Szkole. Na zakończenie spotkania, nowi członkowie klubu, nowi przyjaciele Super Wiewiórki pokolorowali Godło Polskiego Czerwonego Krzyża.

Z. Popiel i B. Rapcia

3. Ola idzie do szkoły

Celem zajęć było wdrażanie uczniów do prawidłowych nawyków związanych z ruchem na drogach i umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy. Utrwalono zasadę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej. Dzieci dowiedziały się o sposobach wezwania pomocy z użyciem telefonicznych numerów ratunkowych. Zapoznano dzieci z osobą ?etatowego przeprowadzacza". Dzieci dowiedziały się również że aby być widocznym na ulicy po zmroku trzeba koniecznie nosić światełka odblaskowe. Kształcono u dzieci dojeżdżających do szkoły samochodem nawyk siadania w specjalnym foteliku i zapinania pasów. Na zakończenie zajęć dzieci nauczyły się wiersza pt. ?Gdy zamierzasz przejść ulicę".

 4. Ola myje zęby

Na kolejne zajęcia zaproszono panią higienistkę która zapoznała dzieci z koniecznością przestrzegania zasad higieny osobistej a zwłaszcza, higieny jamy ustnej. Pogadanka poprzedzona została projekcją filmu pt. ?Doktor Ząbek i legenda Zębolandii ". Bohaterowie filmu uświadomili dzieciom następstwa zaniedbania higieny jamy ustnej.

Po zajęciach dzieci wiedzą:

- dlaczego należy myć zęby

-jak często należy myć zęby,

-jak prawidłowo myć zęby,

-dlaczego i jak często powinniśmy chodzić do dentysty,

-jakie mogą być następstwa nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej.

Podsumowaniem zajęć była nauka piosenki pt. ?Szczotko, szczotko" i rozdanie uczniom Grafika Mycia Zębów Doktor Ząbkowej.

5. Ola na placu zabaw

Kolejne spotkanie poświecono zasadom bezpiecznego zachowania się na placu zabaw. Dzieci w czasie spotkania dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy. Po zajęciach dzieci potrafią odróżnić zabawy niebezpieczne od bezpiecznych.

W drugiej części zajęć pani higienistka zapoznała dzieci z różnymi rodzajami obrażeń i nauczyła w jaki sposób można udzielić pierwszej pomocy przy lekkich urazach. W czasie ćwiczeń praktycznych uczniowie poznali sposoby zakładania prostych opatrunków na skaleczenia.

6. Ola czyścioszek

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej, oraz wykształcenie u milusińskich nawyku mycia rąk przed każdym posiłkiem. Uświadamiano również dzieciom jak ważne jest mycie warzyw i owoców przed jedzeniem.

W drugiej części spotkania pani higienistka zapoznała dzieci z chorobami które mogą być wywołane przez spożywanie nie mytych owoców i warzyw.

7. Niebezpieczne zabawy Oli zimą

Kolejne spotkanie Wiewiórek, poświecono utrwaleniu zasad bezpieczeństwa zabaw w czasie zimy. Zapoznano dzieci z konsekwencjami i następstwami nieprzestrzegania poznanych zasad podczas zabaw zimowych na sankach, w czasie rzucania śnieżkami, w czasie jazdy na nartach i łyżwach.

8. Ola sama się ubiera

Zajęcia poświecono zapoznaniu dzieci z zasadami prawidłowego ubierania się w zależności od pogody i pory roku. Zwracano uwagę na estetykę i czystość noszonych ubrań.

W drugiej części zajęć uczniowie w grupach projektowali stroje stosowne do wylosowanej pory roku.

 

9. Ola rysuje, plecy prostuje

Dziewiąte spotkanie odbyło się w gabinecie pani pielęgniarki szkolnej. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami dbania o prawidłową postawę ciała, oraz mogli zobaczyć na zdjęciach następstwa nie przestrzegania omawianych zasad.

Zapoznano również dzieci z zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy, aby przy codziennych zajęciach nie niszczyć oczu.

W czasie ćwiczeń uczniowie demonstrowali zdobyte wiadomości.

 

10. Ola ratowniczek

Celem spotkania było wykształcenie u dzieci umiejętności wzywania telefonicznej pomocy w sytuacji kryzysowej, oraz właściwego zachowania się w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. Dzieci uczyły się w jaki sposób należy korzystać z telefonów, jak prawidłowo wybrać numer pogotowia. Kształcono u dzieci nawyk prawidłowego składania meldunku dyspozytorowi pogotowia. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe korzystanie z numerów alarmowych i nie nadużywanie ich dla zabawy.

W części praktycznej uczniowie ćwiczyli prawidłowe składanie meldunku dyspozytorowi pogotowia.

11. Ola dobrze się zachowuje

W czasie zajęć kształcono u dzieci potrzebę niesienia pomocy innym ludziom(starszym) w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. Wpajano zasady kulturalnego zachowania się w kontaktach międzyludzkich. Wdrażano również do używania zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia itp.

12. Ola i obcy

Celem zajęć było uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z obcymi. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie ostrożności względem nieznanych osób w różnych sytuacjach.

W trakcie oglądania scenek przygotowanych przez starszych kolegów z klasy IV b, uczniowie szczegółowo omawiali sposoby właściwego zachowania się w czasie:

- rozmowy z nieznajomym,

- częstowania słodyczami przez nieznajomych,

- zgubienia się w supermarkecie,

- nieobecności rodziców w domu.

Po zajęciach uczniowie wiedzą że w sytuacji zagrożenia należy prosić o pomoc osoby dorosłe, znają numer policji i wiedzą w jakiej sytuacji należy z niego korzystać, wiedzą że nie wolno otwierać drzwi obcym ludziom.

 

13. Ola na wycieczce w lesie

W czasie zajęć dzieci zapoznały się z mieszkańcami lasu i owocami leśnymi. Uświadamiano dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z nieostrożności na leśnej wycieczce. Zapoznano uczniów z zasadami bezpieczeństwa
w lesie.

W drugiej części zajęć uświadamiano dzieciom jak ważna jest przyroda w życiu ludzi, uczono dzieci rozróżniać owoce
i rośliny trujące od nietrujących.

 

 

14. Ola mała kuchareczka

Podczas zajęć uczniowie poznali niebezpieczeństwa wynikające z zabawy zapałkami i ogniem w kuchni. Zapoznano dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach. Uświadamiano niebezpieczeństwo wynikające z kontaktem dzieci z prądem elektrycznym. Uczniowie wiedzą że w razie pożaru należy zawiadomić Straż Pożarną - 998. Druga część zajęć odbyła się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach gdzie dzieci poznały odpowiedzialną i trudną pracę strażaków.

 

 

 

15. Przyjaciele Oli i Kuby

Zajęcia miały na celu wyksztalcenie postaw tolerancyjnych u uczniów. Dzieci nauczyły się szanować poglądy 

i zainteresowania innych osób niezależnie od koloru skóry czy miejsca zamieszkania .

W drugiej części zajęć uczniowie wykonali gazetkę ?Dzieci Świata".

 

 

16. Ola Europejczyk

W trakcie zajęć członkowie Szkolnego Koła PCK zapoznali swych młodszych kolegów z podstawowymi wiadomościami o państwach zrzeszonych w Unii Europejskiej. Pierwszoklasiści poznali:

- co to jest UE,

- które państwa wchodzą w skład UE,

- jak wygląda flaga UE i jaki jest jej hymn,

- jaka jest waluta w UE.

Na zakończenie zajęć uczniowie rysowali flagę UE i flagę Polski.

 

17. Podsumowanie spotkań- gra planszowa

Na zakończenie serii zajęć Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby w ramach podsumowania zdobytych wiadomości uczniowie musieli przejść grę planszową i odpowiadać na wiele pytań.

Po zakończeniu gry uczniowie otrzymują dyplomy Super Wiewiórki.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio