Regulamin Świetlicowego Konkursu Plastycznego „WODA TO SKARB"

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WODA TO SKARB"

woda

1. ORGANIZATOR
Świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.

2. CELE KONKURSU
1. Podniesienie świadomości dotyczącej korzyści jakie daje nam odpowiednie nawadnianie organizmu.
2. Promowanie sposobów racjonalnego wykorzystywania wody.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci.
4. Podniesienie świadomości dzieci, dotyczącej znaczenia wody w rozwoju życia na Ziemi.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie indywidualnie jednej pracy plastycznej na temat „Woda to skarb"
• Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I – III.
• Technika wykonania pracy jest dowolna. Format dowolny.
• Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

4. PRZY OCENIE I NAGRADZANIU PRAC BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ
• samodzielność wykonania;
• estetyka pracy;
• oryginalność, pomysłowość;
• ogólne wrażenie artystyczne.

5. TERMINY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom świetlicy.
• Termin oddawania prac: 16 marca 2020r.(poniedziałek)
• Rozstrzygnięcie konkursu: 23 marca 2020r. (poniedziałek)

wykonanie strony internetowej: Everest Studio