Konkurs literacki

Konkurs literacki ?Jan Paweł II ? Człowiek modlitwy"

z okazji obchodów XI Dnia Papieskiego

03-10 października 2011 r.

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci i młodzieży w obchody XI Dnia Papieskiego pod hasłem: ?Jan Paweł II - Człowiek modlitwy"".

Celem konkursu jest:

- popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II oraz przybliżenie modelu życia zaproponowanego przez Ojca Świętego z uwzględnieniem roli modlitwy w życiu chrześcijanina.

- kształtowanie wyobraźni poetyckiej

- promowanie talentów poetyckich

- prezentacja twórczości konkursowej szerszemu kręgowi odbiorców.

Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież

a. dzieci ze szkół podstawowych: klasy I - III

b. dzieci ze szkół podstawowych: klasy IV - VI

c. młodzież gimnazjalna

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje wiersz poświęcony osobie Jana Pawła II - człowieka modlitwy

3. Uczestnik konkursu przygotowuje jeden wiersz. Utwór powinien zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa.

4. Tekst powinien być wydrukowany na papierze formatu A4.

5. Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na samodzielność prac i zgodność z zaproponowanym tematem. Prace niesamodzielne będą odrzucone.

6. Nagrody ? w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc. Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje jury są ostateczne.

7. Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające na odwrocie informacje: imię i nazwisko autora, klasa. UWAGA! Brak podpisu pracy, karty zgłoszenia lub oświadczenia eliminuje pracę!

8. Prace przyjmowane są do dnia 10 października 2011 r. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się dnia 14 października 2011 r. ,w czasie apelu szkolnego

wykonanie strony internetowej: Everest Studio