Rada Rodziców

Rada Główna Rodziców Gimnazjum nr 1

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców działającą na podstawie Statutu Gimnazjum oraz Regulaminu Rady Rodziców. Rada Główna Rodziców wyraża potrzeby uczniów wobec dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach i Rady Pedagogicznej. W realizacji swych zadań Rada Główna współdziała z dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 i Samorządem Uczniowskim.

Do zadań Rady Głównej Rodziców należy:

  • działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły,
  • ułatwianie szkole współpracy i współdziałania z rodzicami uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem,
  • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • uczestniczenie w opracowaniu i uchwaleniu programu wychowawczego i profilaktycznego Gimnazjum nr 1,
  • gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych darczyńców.

 

Zarząd Rady Rodziców Gimnazjum nr 1

w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca: Izabela Buchała

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Slany

Skarbnik: Andrzej Rajca

Sekretarz: Małgorzata Kmiecik

Komisja Rewizyjna: Katarzyna Wuzik, Barbara Związek, Ewelina Rajs

 

Składka na Radę Rodziców Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 50 zł na I dziecko, 25 zł na II dziecko oraz 0 zł na kolejne dzieci uczęszczające także do gimnazjum. 

 

Konto Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach:

14 8454 0001 3073 0058 3457 0001

O.K. BS e/Gierałtowice

Konto dotyczy wyłącznie Rady Rodziców Gimnazjum.

Prosimy nie uiszczać wpłat za uczniów Szkoły Podstawowej oraz przedszkolaków.

 

Regulamin Rady Rodziców Pobierz

Preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok 2016/2017 Pobierz

Rozliczenie za rok szkolny 2015/2016 Pobierz

Rozliczenie za rok szkolny 2014/2015 Pobierz

Preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok 2015/2016 Pobierz

wykonanie strony internetowej: Everest Studio