Kwiecień 2018
P W Ś C P S N
« lut    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Zobacz więcej wydarzeń

17 sie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gierałtowice: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
Numer ogłoszenia: 244782 – 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 32 3011541, faks 32 3011541.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkolno-Przedszkolny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków szkolnych, która uwzględniać powinna następujące założenia projektowe: – wydzielenie części dla I etapu edukacyjnego czyli edukacji wczesnoszkolnej, – zapewnienie ilości pomieszczeń dla edukacji wczesnoszkolnej pozwalającej na likwidację dwuzmianowości pracy w klasach od I do III, – zapewnienie pomieszczenia dla nowej świetlicy mogącej pomieścić 50 dzieci, – zwiększenie metrażu kuchni, – zwiększenie metrażu jadalni, – zapewnienie węzła sanitarnego niezbędnego dla zwiększonej liczby pomieszczeń. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy powinna obejmować: a) koncepcję, którą należy uzgodnić z Zamawiającym oraz przedstawicielami Rady Gminy, b) projekt budowlany I i II etapu rozbudowy i przebudowy, c) projekt wykonawczy I i II etapu rozbudowy i przebudowy, d) przedmiary robót dla robót poszczególnych branż, e) kosztorys inwestorski dla I i II etapu rozbudowy i przebudowy. Dokumentacja zostanie opracowana w ilości odpowiednio: a) 2 egzemplarze, b) 4 egzemplarze (z czego 2 dla Zamawiającego), c) 4 egzemplarze, d) 1 egzemplarz, e) 1 egzemplarz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • architekt SARP mgr inż. arch. Piotr Fischer Arcadia – Pracownia Projektowa, ul. Opawska 11/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 147600,00
  • Oferta z najniższą ceną: 147600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147600,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 zgodnie z art. 67 ust.1 pkt b) ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów -tj. z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n. /Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, roz­budowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach/. Zamówienie zostało zrealizowane przez właściciela praw autorskich do projektu: /Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach o funkcję przedszkola/ t.j. arch. Piotrowi Fischerowi na podstawie oświadczenia w ro­zumieniu ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który nie zezwolił osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw osobistych w jego imieniu w celu zaprojektowania dobudowy, nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Zakres (zasięg) prac związanych z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach wy­maga znacznej ingerencji w istniejący obiekt. W związku z powyższym zasadne jest udzielenie zamówienia autorowi obiektu w celu zachowania nienaruszalności treści i formy obiektu budowlanego oraz jego rzetelnego wykorzystania. Ponadto w sytuacji powierzenia zlecenia zmiany utworu innemu twórcy, autorowi utworu przysługuje ochrona zgodnie z art. 79 Rozdział 9 -Ochrona autorskich praw majątkowych poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione -trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Powyżej opisana sytuacja jest wystarczającą prze­słanką uzasadniającą wybór trybu.