Plan pracy Samorządu Szkolnego

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Plan pracy Samorządu został opracowany w oparciu o:

1. Program 5-cio letni i roczny  rozwoju szkoły.

2. Program wychowawczy szkoły na rok szkolny 2011/2012.

3. Szkolny Program Profilaktyki.

4. Statut Szkoły.

5. Regulamin Samorządu (podstawa: art. 55 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U.. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Opiekun: p. Aleksandra Bargiel-Firlit

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

-  Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów
poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.

- Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.

- Rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych.

- Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

- Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.

- Podtrzymywanie szkolnych tradycji.

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

I. Organizowanie społeczności uczniowskiej

1. Zebranie Samorządu Szkolnego:
- omówienie planu  pracy;
- zapoznanie ze Statutem i Regulaminem Szkoły,
- zapoznanie z WSO,
- zapoznanie z  programem wychowawczym,
- zatwierdzenie Regulaminu Samorządu Szkolnego,
wrzesień Opiekun Samorządu
2. Spotkanie Samorządu
z Dyrektorem Szkoły.
październik Opiekun Samorządu
3. Informowanie o bieżących informacjach na tablicy samorządu. na bieżąco Samorząd
4. Zorganizowanie kiermaszu
używanych podręczników
czerwiec Opiekun Samorządu + Samorządy
5. Wybór nowego Samorządu Szkolnego czerwiec Opiekun+samorząd
II. Organizacja życia kulturalnego na terenie Szkoły
1.     Współorganizacja szkolnych imprezi uroczystości Wg harmonogramu imprez szkolnych Opiekun+samorzad +wyznaczone klasy.
2. Zaangażowanie uczniów
w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

- sprzedaż serduszek w szkole

styczeń Opiekun+

Samorządy klasowe

3. Przygotowanie poczty Walentynkowej i koncertu walentynkowego luty Samorządu Szkolny
4. Udział w akcji „Góra Grosza”. grudzień Samorząd+

Samorządy klasowe

5. Udział w bieżących konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
Wg harmonogramu konkursów szkolnych i olimpiad. Opiekun Samorządu,
wychowawcy klas, samorządy klasowe.
III. Troska o interesy społeczności uczniowskiej
1. Reprezentowanie interesów kolegów i koleżanek wobec

społeczności szkolnej.

Cały rok Opiekun +

Samorząd Szkolny.

Samorządy klasowe.

2. Zorganizowanie sekcji pomocy uczniom słabszym
(w porozumieniu
z wychowawcami klas i pedagogiem)
Według potrzeb Opiekunowie, Samorząd Szkolny.

Gość biblioteki p. Witold Nocoń
17-11-2017
Dnia 17.11.2017. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z panem Witoldem Noconiem - na co dzień doktorem Politechniki...Więcej »

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowice ul.Powstańców Śl.41 tel/fax 032 30 11 570 gimnazjum@gni.pl